Üyelik için

1. On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip ve Beylerbeylilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.
2. Noter tasdikli nüfus hüviyet cüzdan fotokopisi (Aslı)
3. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
4. 2 Adet fotoğraf (Aslı)
5. Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – 6 Ay geçerlidir – Aslı)
6. Hakkında bilgi alınacak en az iki kulüp üyemizin referansı (Dışarıdan müracaatlar için)
Ancak ;

a) Kötü şöhret sahibi olanlar ;
b) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar ;
c) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar ;
d) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar ;
e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu olanlar ;
f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar ;
g) Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,
Beylerbeyi Spor Kulübüne üye olamazlar.

YILLIK;

Üye Giriş Aidatı: 500 TL

Yıllık Aidat: 100 TL

 

FORMLAR

FORM 1

FORM 2

(Bu iki formu A4 kağıdına renkli olarak ayrı ayrı bastırıp doldurunuz.)